رای به سایت :
455
محبوب
حوزه 104 رضوان
ناحیه مقاومت بسیج قدس
یکشنبه 31 تير 1397 -

مناجات نامه ای زیبا از خواجه عبدالله انصاری
مناجات نامه ای زیبا از خواجه عبدالله انصاری

الهی! ترسانم از بدی خود بیامرز مرا به خوبی خود.

پایگاه مقاومت بسیج مبعث 1397/04/30
مناجات نامه ای زیبا از خواجه عبدالله انصاری
مناجات نامه ای زیبا از خواجه عبدالله انصاری

الهی! اگر کار به گفتار است بر سر همه تاجم و اگر به کردار است به پشه و مور محتاجم.

پایگاه مقاومت بسیج شهیدان نظری 1397/04/30
مناجات نامه ای زیبا از خواجه عبدالله انصاری
مناجات نامه ای زیبا از خواجه عبدالله انصاری

الهی! عمر خود بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم.

پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر 1397/04/30
مناجات نامه ای زیبا از خواجه عبدالله انصاری
مناجات نامه ای زیبا از خواجه عبدالله انصاری

الهی! عبدالله عمر بکاست، اما عذر نخواست.

حوزه 104 رضوان 1397/04/30

1 2 3 4... 119